1.) A Margaréta Apartman és Üdülőház tevékenysége során az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli. Ezen jogszabályok különösen:

a) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény),

b) A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve,

c) Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

d) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

e) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

2.) A személyes adatok kezelése minden esetben az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Ön személyes adatait kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcélra –saját hírlevél küldésére – használjuk fel.

3.) Az Ön jogai és jogérvényesítésük

a) Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

b) Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a mi adatainkról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. Ezt a tájékoztatást mi a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen adjuk meg Önnek a tájékoztatást.

c) Amennyiben valóságnak meg nem felelő személyes adatot rögzítettünk, az Ön kérelmére helyesbítjük.

4.) Töröljük az Ön személyes adatát, amennyiben

a) annak kezelése jogellenes,

b) Ön kéri,

c) az adat hiányos vagy téves – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki-,

d) az adatkezelés célja megszűnt,

e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

f) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte,

5.) Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Adatvédelmi Biztos Hivatala

cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

postacím: 1387 Budapest, Pf. 40.

telefon: 06- 1-475-7186, 06- 1-475-7100

fax: 06-1-269-3541

e-mail: adatved@obh.hu

weboldal: www.abiweb.obh.hu

6.) Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:
B.JO-KER Kft
3300 Eger Pozsonyi u. 8
Telefon: 70/2446370